English  | Tiếng Việt

KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2


KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2

Tổng diện tích:279,27ha

Địa chỉ:huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé (nay là Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Hồ sơ pháp lý:

Ngày 28 tháng 10 năm 1996 Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định số 796/TTg về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Sóng Thần, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương).

Ngày 20/12/1996 Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 951/TTg cho phép Công ty Cổ phần  PT – KCN Thanh Lễ (Công ty Cổ phần PT – KCN Sóng Thần, Công ty Cổ phần Đại Nam) thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng.

 Ngày 11/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ra Quyết định số 16 BXD/KTQH phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 31/3/2008 Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định 958/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 2 (quy mô 279,27ha) huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Và đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ra quyết định 28/QĐ-BQL ngày 15/09/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 2 tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Quy mô dự án:

+ Quy mô dự án ban đầu là 442ha (theo quyết định số 796/TTg, ngày 28/10/1996).

+ Quy mô dự án thay đổi lần 1 giảm còn 319,34ha (theo quyết định số 1199/QĐ-BXD, ngày 24/09/2002).

+ Quy mô dự án thay đổi lần 2 giảm còn 279,27ha (theo quyết định số 958/QĐ-UBND, ngày 31/03/2008).

Sau điều chỉnh, diện tích đất Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến nay là  279,27 ha. Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt điều chỉnh như sau:

Loại đất

Diện tích ( ha)

Tỷ lệ ( %)

Đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp

194,74

69,73

Đất xây dựng CT điều hành dịch vụ

22,85

8,18

Đất cây xanh tập trung

27,70

9.92

Đất công trình đấu nối HTKT

0,55

0,20

Đất giai thông

32,87

11,77

Đất khác

0,56

0,20

TỔNG CỘNG

279,27

100,00

Tình hình thực hiện dự án:

Cùng với Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 được đánh giá là khu công nghiệp có khả năng thu hút nhanh các dự án đầu tư .

Tính đến ngày 31/7/2016, công ty đã có khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê đất với diện tích đất khu công nghiệp cho thuê 194,74ha đạt 100% đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp; đất xây dựng nhà xưởng vàcông trình dịch vụ: 22,85ha đạt 100% đất công trình dịch vụ.KHU CÔNG NGHIỆP SÓNG THẦN 2

Tổng diện tích:279,27ha

Địa chỉ:huyện Thuận An, tỉnh Sông Bé (nay là Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Hồ sơ pháp lý:

Ngày 28 tháng 10 năm 1996 Thủ tướng Chính Phủ ra quyết định số 796/TTg về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật KCN Sóng Thần, tỉnh Sông Bé (nay là tỉnh Bình Dương).

Ngày 20/12/1996 Thủ Tướng Chính Phủ ra Quyết định số 951/TTg cho phép Công ty Cổ phần  PT – KCN Thanh Lễ (Công ty Cổ phần PT – KCN Sóng Thần, Công ty Cổ phần Đại Nam) thuê đất để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng.

 Ngày 11/01/1997 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ra Quyết định số 16 BXD/KTQH phê duyệt qui hoạch chi tiết Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tại huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Ngày 31/3/2008 Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Dương ra Quyết định 958/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 2 (quy mô 279,27ha) huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Và đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương ra quyết định 28/QĐ-BQL ngày 15/09/2008 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết KCN Sóng Thần 2 tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Quy mô dự án:

+ Quy mô dự án ban đầu là 442ha (theo quyết định số 796/TTg, ngày 28/10/1996).

+ Quy mô dự án thay đổi lần 1 giảm còn 319,34ha (theo quyết định số 1199/QĐ-BXD, ngày 24/09/2002).

+ Quy mô dự án thay đổi lần 2 giảm còn 279,27ha (theo quyết định số 958/QĐ-UBND, ngày 31/03/2008).

Sau điều chỉnh, diện tích đất Khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến nay là  279,27 ha. Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch được phê duyệt điều chỉnh như sau:

Loại đất

Diện tích ( ha)

Tỷ lệ ( %)

Đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp

194,74

69,73

Đất xây dựng CT điều hành dịch vụ

22,85

8,18

Đất cây xanh tập trung

27,70

9.92

Đất công trình đấu nối HTKT

0,55

0,20

Đất giai thông

32,87

11,77

Đất khác

0,56

0,20

TỔNG CỘNG

279,27

100,00


Tình hình thực hiện dự án:

Cùng với Khu công nghiệp VSIP, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 2 được đánh giá là khu công nghiệp có khả năng thu hút nhanh các dự án đầu tư .

Tính đến ngày 31/7/2016, công ty đã có khoảng 100 doanh nghiệp trong và ngoài nước thuê đất với diện tích đất khu công nghiệp cho thuê 194,74ha đạt 100% đất xây dựng xí nghiệp công nghiệp; đất xây dựng nhà xưởng vàcông trình dịch vụ: 22,85ha đạt 100% đất công trình dịch vụ.

LIÊN HỆ


Công ty Cổ phần Đại Nam
Phường Hiệp An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.

Phone: (0650) 3 891 389 - (0650) 3 845 878 - Fax: (0650) 3 854 804
Mail: lienhe@khudulichdainam.vnFORM LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN